Memoria Wall Hung WCWithout Bidet Function, White Memoria Wall Hung WC (White)